Posiedzeni Prezydium ZOP ZOSP RP w Cieszynie

2014-04-13 11:10

          W dniu 11 kwietnia br. w budynku JRG PSP w Ustroniu odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie. Wzięło w nim udział 13 członków Prezydium (nieobecni: 2) oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej OP ZOSP RP w Cieszynie, druh Władysław Kajstura.

          Posiedzeniu przewodniczył Prezes ZOP ZOSP RP w Cieszynie druh Rafał Glajcar, a porządek obejmował następujące zagadnienia:

  • przebieg kampanii sprawozdawczej w OSP,
  • przebieg Eliminacji Powiatowych OTWP,
  • informacja przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży,
  • Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka,
  • nadanie Medalu im. Klemensa Matusiaka,
  • sprawy bieżące.

          W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na mankamenty związane z przebiegiem walnych zebrań w OSP. Członkowie Prezydium ZOP zobowiązani są do ich przekazania na posiedzeniach zarządów oddziałów gminnych (równorzędnych) ZOSP RP.

          Podsumowując przebieg Eliminacji Powiatowych OTWP, zwrócono uwagę na korzyści wynikające z wprowadzonych zmian regulaminowych (m.in. sposób wyłaniania zwycięzców, zadania praktyczne). Wysoko została też oceniona praca jury.

          Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży, dh Roman Kohut przedstawił informację nt. współpracy z tożsamą komisją działającą przy Oddziale Powiatowym ZOSP RP w Bielsku-Białej.

          Prezydium wysłuchało informacji nt. stanu przygotowań do organizacji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka.

          Podjęto uchwałę o nadaniu jedenstu osobom Medalu im. Klemansa Matusiaka.

          Podjęto uchwałę o zawarciu porozumienia o współpracy z Ośrodkiem Organizacji Rozwoju DENAR z Krakowa, której istotą jest przygotowanie graficzne i druk Tablic Instruktażowo-Prewencyjnych.

            Po zrealizowaniu porządku obrad, Prezes ZOP ZOSP RP w Cieszynie zakończył posiedzenie.