Medal im. Klemensa Matusiaka za zasługi dla pożarnictwa Śląska Cieszyńskiego

Uchwała ZOP ZOSP RP w Cieszynie

 

U C H W A Ł A

Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie

nr 28/13/2013

z dnia 21 grudnia 2013 roku

 

w sprawie: przyjęcia dokumentacji związanej z ustanowieniem „Medalu im. Klemensa Matusiaka za zasługi dla pożarnictwa Śląska Cieszyńskiego”

 

Na podstawie § 6 ust. 2 oraz § 53 pkt. 1 Statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także pkt. 67.1 Regulaminu Odznaczeń, Odznak i Wyróżnień, obowiązującego na podstawie uchwały nr 23/VI/2009 Zarządu Głównego ZOSP RP, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Cieszynie postanawia:

 

§ 1

Przyjąć Regulamin „Medalu im. Klemensa Matusiaka za zasługi dla pożarnictwa Śląska Cieszyńskiego”.

           

§ 2

Zobowiązać Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie do złożenia wniosku o wyrażenie zgody przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP na ustanowienie „Medalu im. Klemensa Matusiaka za zasługi dla pożarnictwa Śląska Cieszyńskiego”.

 

§ 3

Zakończyć funkcjonowanie Zespołu ds. przygotowania dokumentacji dotyczącej ustanowienia Medalu imienia Klemensa Matusiaka, jednocześnie wyrażając uznanie dla jego członków za całkowite zrealizowanie powierzonego im zadania.

 

§ 4

Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

          

 

 

 

Uchwała Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP

Regulamin nadawania Medalu im. Klemensa Matusiaka za zasługi dla pożarnictwa Śląska Cieszyńskiego

 

REGULAMIN

Medalu im. Klemensa Matusiaka

za zasługi dla pożarnictwa Śląska Cieszyńskiego

Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Cieszynie

nr 28/13/2013 z dnia 21 grudnia 2013 roku

 

            Nawiązując do chlubnej tradycji ochotniczego ruchu pożarniczego na Śląsku Cieszyńskim i pamiętając o jego wybitnym działaczu, druhu Klemensie Matusiaku, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Cieszynie postanowił ustanowić Medal nazwany jego imieniem. W ten sposób pragniemy ugruntować pamięć o człowieku, który swoją postawą i pełnym poświęcenia zaangażowaniem walnie przyczynił się do rozwoju ruchu ochotniczych straży pożarnych na terenie obecnych powiatów cieszyńskiego i bielskiego, a także na terenach włączonych po pierwszej wojnie światowej do Republiki Czechosłowackiej, a dziś należących do Republiki Czeskiej. Społeczny dorobek Klemensa Matusiaka, mając ponadczasowy charakter, jest wzorem godnym naśladowania.

            Ustanawiając „Medal im. Klemensa Matusiaka za zasługi dla pożarnictwa Śląska Cieszyńskiego”, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie uczynił to z myślą o tym, by uhonorowane nim były osoby szczególnie zasłużone dla ochotniczego ruchu pożarniczego na Śląsku Cieszyńskim. Jednocześnie wierzymy, że osoby, którym ów Medal zostanie przyznany, będą się czuły wyróżnione tym faktem i traktować go będą jako wyraz najwyższego uznania i szacunku dla ich działalności ze strony braci strażackiej Śląska Cieszyńskiego.

 

I Zasady ogólne

 

 1. „Medal im. Klemensa Matusiaka za zasługi dla pożarnictwa Śląska Cieszyńskiego”, zwany dalej „Medalem”, przyznawany jest za szczególne zasługi dla rozwoju ochotniczego pożarnictwa na terenie Śląska Cieszyńskiego.
 2. Medal przyznawany jest jednorazowo osobom fizycznym, prawnym oraz instytucjom i organizacjom społecznym, a w szczególnych przypadkach cudzoziemcom.
 3. Medal przyznaje Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie na podstawie uchwały.
 4. Wnioski o przyznanie Medalu wraz z pismem przewodnim określającym osoby przedstawione do wyróżnienia składane są w terminie do dnia 15 listopada na adres korespondencyjny Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP może w uzasadnionych przypadkach wyznaczyć również inne terminy składania wniosków, przy czym wyżej wskazany uznaje się za podstawowy.
 5. Wnioskodawcami mogą być:
 1. Zarząd i Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie,
 2. zarządy oddziałów gminnych (równorzędnych) Związku OSP RP działających na terenie powiatu cieszyńskiego,
 3. zarządy ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu cieszyńskiego, które składają wnioski za pośrednictwem właściwych zarządów oddziałów gminnych (równorzędnych) Związku OSP RP.
 1. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Wnioski o nadanie Medalu weryfikuje pod względem formalnym powołana przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie komisja problemowa właściwa w zakresie rozpatrywania wniosków o nadanie odznaczeń, medali i wyróżnień.
 3. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie podejmuje uchwałę o nadaniu Medalu po wysłuchaniu opinii przedstawiciela komisji problemowej właściwej w zakresie rozpatrywania wniosków o nadanie odznaczeń, medali i wyróżnień.
 4. Podjęcie decyzji o nadaniu Medalu następuje na pierwszym w roku kalendarzowym posiedzeniu  Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wyznaczeniu dodatkowych terminów na składanie wniosków (zgodnie z pkt. I.4.), ich rozpatrzenie i podjęcie decyzji o nadaniu Medalu może nastąpić również na kolejnych posiedzeniach Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie, z zachowaniem warunków określonych w punktach I.7. i I.8.
 5. Dokumentację związaną z przyznawaniem Medalu (wnioski, protokoły z posiedzeń Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie oraz właściwej komisji problemowej, a także ewidencję podmiotów odznaczonych) prowadzi i przechowuje Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Cieszynie.
 6. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP ma prawo określić roczne limity przyznawanych Medali.
 7. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP ma prawo określić roczne limity wniosków o nadanie Medalu składanych przez poszczególne oddziały gminne (równorzędne) ZOSP RP na podstawie punktu I.5b i I.5c.  
 8. Podstawowym terminem wręczania Medalu są uroczystości związane z obchodami Dnia Strażaka. Medal może być poza tym wręczany w trakcie uroczystości jubileuszowych w ochotniczych strażach pożarnych, a także podczas oficjalnych uroczystości organizowanych przez Oddział Powiatowy ZOSP RP w Cieszynie i oddziały gminne (równorzędne) ZOSP RP działające na terenie powiatu cieszyńskiego. Dopuszcza się wręczanie Medalu także w trakcie innych uroczystości po uzyskaniu akceptacji Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie
 9. Uroczystego wręczenia Medalu dokonuje Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP lub osoba przez niego upoważniona.
 10. Oprócz Medalu osoba wyróżniona otrzymuje legitymację, baretkę oraz etui do przechowywania Medalu.
 11. Medal na wstążce lub jego baretkę nosi się zgodnie z obowiązującymi w tym względzie zasadami, określonymi w obowiązującym „Regulaminie umundurowania”

 

II Kryteria nadawania Medalu

 

 1. Medal może zostać przyznany:
 1. byłym i obecnym działaczom Związku OSP RP, którzy poprzez swoje zaangażowanie przyczynili się do rozwoju ochotniczego pożarnictwa na Śląsku Cieszyńskim i posiadają Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
 2. członkom ochotniczych straży pożarnych, którzy swoją postawą i zaangażowaniem przyczynili się do rozwoju ochotniczego pożarnictwa na Śląsku Cieszyńskim co najmniej na poziomie gminnym i posiadają Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
 3. funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, którzy poprzez swoją działalność przyczynili się do rozwoju ochotniczego pożarnictwa na Śląsku Cieszyńskim co najmniej na poziomie gminnym i posiadają Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
 4. osobom fizycznym, prawnym oraz instytucjom i organizacjom społecznym, które w niepodważalny sposób przyczyniły się do rozwoju ochotniczego pożarnictwa i struktur Związku OSP RP na Śląsku Cieszyńskim.
 1. Ocena i interpretacja opisanych we wniosku zasług należy wyłącznie do Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie.

 

III Pozbawienie Medalu

 

 1. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie może podjąć uchwałę o pozbawieniu Medalu w razie stwierdzenia, że:
 1. nadanie Medalu nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd,
 2. odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny Medalu,
 3. odznaczony został skazany prawomocny wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.

 

IV Opis Medalu, baretki i legitymacji

 

1.    Medal ma kształt okrągłej tarczy o średnicy 30 mm, z krawędzią o szerokości 1 mm, wykonanej z metalu w kolorze patyny. Na awersie medalu widnieje wizerunek przedstawiający popiersie Klemensa Matusiaka. Dokoła widnieje napis „1881 * KLEMENS MATUSIAK * 1969”. Na rewersie Medalu umieszczony jest Herb Powiatu Cieszyńskiego na tle dwóch toporków. Dokoła widnieje napis „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO”. W dolnej części jest miejsce na numer medalu – każdy egzemplarz Medalu będzie miał unikatowy numer.

2.    Medal noszony jest na niebieskiej wstążce szerokości 35 mm z dwoma żółto czerwonymi paskami o szerokości 5 mm, umieszczonymi w odległości 5 mm od prawej i lewej krawędzi wstążki.

3.    Baretka ma szerokość 35 mm oraz wysokość 8 mm i jest koloru niebieskiego z dwoma żółto czerwonymi pakami o szerokości 5 mm, umieszczonymi w odległości 5 mm od prawej i lewej krawędzi wstążki.

3.    Wzór Medalu wraz z wzorem baretki określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

4.    Wzór legitymacji określa załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.


Załącznik nr 1

do Regulaminu Medalu im. Klemensa Matusiaka

 

             (mp  wnioskodawcy)

 

Wniosek o nadanie

„Medalu im. Klemensa Matusiaka

za zasługi dla pożarnictwa Śląska Cieszyńskiego

 

 

Imię

 

Nazwisko

 

Imię ojca

 

 

Data urodzenia

(d –m - r)

 

Adres zamieszkania

 

 

 

Przynależność do OSP

 

 

Nazwa organizacji/instytucji

 

Rok założenia

 

Adres siedziby organizacji

 

 

Reprezentowana  organizacja

 

Rok wstąpienia

do OSP

Funkcje pełnione w OSP

w okresie

(od – do)

Funkcje pełnione w Związku OSP RP

 

w okresie

(od – do)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odznaki Związku OSP RP

(podać rok nadania)

Odznaczenia państwowe i inne

(podać rok nadania)

 

 

 

 

 

 

 

                           
 

Szczegółowy opis zasług i osiągnięć, za które osoba lub organizacja winna otrzymać odznaczenie ( nr i data podjętej w tej sprawie uchwały).

 

 

 

 

 

(miejscowość i data sporządzenia wniosku)                                                     (pieczątka imienna i podpis wnioskodawcy)

 

 

 

Opinia prezydium zarządu oddziału gminnego (równorzędnego) Związku OSP RP, nr i data podjętej w tej sprawie uchwały:

 

 

 

(miejscowość i data sporządzenia opinii)                                                                   (pieczątka imienna i podpis)

 

 

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie uchwałą nr ....................... z dnia ................. 20.........  roku postanowiło nadać „Medal im. Klemensa Matusiaka” osobie/podmiotowi określonemu we wniosku.

Legit. nr ........................................

 

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie uchwałą nr ....................... z dnia ................. 20.........  roku postanowiło odrzucić wniosek o nadanie „Medalu im. Klemensa Matusiaka” osobie/podmiotowi określonemu we wniosku.

 

 

Sekretarz                                                                                                        Prezes

(pieczątka imienna i podpis)                                                                                    (pieczątka imienna i podpis)

 

 

Uwagi: