Piłki nożnej

R E G U L A M I N

Turnieju w piłkę nożną

o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Cieszynie

 

 1. Cel organizacji Turnieju

 

 1. Turniej piłki nożnej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie jest jedną z form szkolenia, polegającą na rozwoju sprawności fizycznej strażaków, niezbędnej w przygotowaniu do działań ratowniczych
 2. Celem organizacji turnieju jest w szczególności:
  1. popularyzacja wśród strażaków kultury fizycznej i sportu w tym piłki nożnej;
  2. mobilizowanie do stałego podnoszenia sprawności i tężyzny fizycznej;
  3. kształtowanie świadomości współdziałania w kolektywie;
  4. ocena stanu wyszkolenia fizycznego wśród strażaków;
  5. wyłonienie najlepszych drużyn w powiecie; przygotowanie do startu w turnieju wyższego szczebla.

 

2. Szczebel przeprowadzenia Turnieju

                       

 1. Turniej na szczeblu powiatowym rozgrywany jest co dwa lata.
 2. Organizatorem Turnieju jest Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie przy współudziale gospodarza i Komitetu Honorowego Turnieju.
 3. Termin przeprowadzenia Turnieju ustali Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie w swoim planie działalności – preferowany jest II kwartał roku kalendarzowego.
 4. Organizatorzy na miesiąc przed terminem powiadamiają uczestników Turnieju o miejscu i dacie przeprowadzenia Turnieju.

 

3. Sposób kwalifikowania do Turnieju


1. W Turnieju obligatoryjnie udział biorą reprezentacje wszystkich oddziałów gminnych ZOSP RP z   terenu powiatu cieszyńskiego (12 gmin).

2. W Turnieju mogą uczestniczyć reprezentacje Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie, OSH Frydek-Mistek i Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.

3. W miejsce reprezentacji, o których mowa w pkt. 3.2., Organizator może zaprosić reprezentacje innych służb i podmiotów współpracujących z ZOSP RP, z tym że łączna liczba drużyn startujących w Turnieju nie może być większa niż 15.

4.    Zgłaszanie do zawodów i startu

     

 1. Formę wstępnego zgłoszenia drużyny do Turnieju określa organizator zawodów.
 2. Przed przystąpieniem do Turnieju (najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem) kapitan drużyny, po przybyciu na miejsce zbiórki, przedstawia następujące dokumenty  uprawniające drużynę do startu:
  1. listę zgłoszenia drużyny (nazwa oddziału gminnego ZOSP RP lub innej służby mundurowej, a także imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania zawodnika oraz nazwa OSP lub SDH, której jest członkiem – zał. nr 4 do Regulaminu);
  2. świadectwo ukończenia minimum kursu podstawowego strażaków ratowników OSP, aktualne badanie lekarskie i ubezpieczenie oraz dokument tożsamości ze zdjęciem; (do zwrotu kapitanowi drużyny po zakończeniu turnieju);
  3. członkowie reprezentacji OSH Frydek-Mistek przedstawiają: dokument potwierdzający prawo uczestnictwa w akcjach ratowniczych, indywidualny lub zbiorczy dokument potwierdzający stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w Turnieju, dokument potwierdzający ubezpieczenie zawodników oraz dokument tożsamości ze zdjęciem (do zwrotu kapitanowi drużyny po zakończeniu turnieju);
  4. funkcjonariusze PSP i Policji, zamiast dokumentów wymienionych w punktach b) i c), muszą posiadać aktualną legitymację służbową.

     

 1. Składy osobowe drużyn

 

 1. Drużyna zgłoszona do turnieju liczy maksymalnie 10 zawodników.
 2. W drużynie występować mogą kobiety i mężczyźni.
 3. Startujący w reprezentacji danego oddziału gminnego muszą być członkami OSP w danej gminie, przy czym w jednym Turnieju zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.

 

 1. Ubiór i obuwie

 

 1. Obowiązuje strój sportowy: jednolity dla całej drużyny komplet obejmujący koszulkę, spodenki i getry.
 2. Dopuszczalne jest wyłącznie obuwie z podeszwą gumową (tzw. korkotrampki).
 3. W przypadku wątpliwości dotyczących obuwia, o dopuszczeniu zawodnika do gry ostatecznie rozstrzyga sędzia meczu.

 

 1. Miejsce rozgrywania turnieju

     

 1. Boiska sportowe na terenie powiatu cieszyńskiego spełniające wymogi  do przeprowadzenia zawodów w piłce nożnej.
 2. Miejscowość (lub miejscowości), w której zostanie rozegrany Turniej każdorazowo określi Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie.

 

 1. Sędziowie i obsługa techniczna Turnieju

           

 1. Komitet Organizacyjny Turnieju jest powoływany przez Prezydium ZOP ZOSP RP w Cieszynie.
 2. Sędziów Turnieju zapewnia Prezydium ZOP ZOSP RP w Cieszynie w porozumieniu z gospodarzem zawodów.

 

 1. Zasady prowadzenia rozgrywek i ustalanie wyników Turnieju

 

 1. Drużyny biorące udział w Turnieju zostaną podzielone na trzy grupy (po pięć drużyn).
 2. W trakcie meczu drużyny liczą sześciu zawodników (w tym bramkarz).
 3. Mecze rozgrywane są jednocześnie na boiskach o wymiarach 56mx32m i z bramkami o wymiarach 5mx2m.
 4. Mecze w poszczególnych grupach rozgrywane są według zasady każdy z każdym.
 5. Mecz składa się z dwóch połów, po 10 minut każda. O ewentualnym doliczeniu dodatkowego czasu gry (w wyniku zaistniałych, a nieprzewidzianych przerw w grze) każdorazowo decyduje sędzia meczu.
 6. Między połowami meczu nie ma przerwy. Sędzia zarządza jedynie zmianę stron.
 7. Mecze rozgrywane są według obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną, z uwzględnieniem następujących dodatkowych reguł:
  1. nie obowiązuje przepis o spalonym,
  2. przy rzutach rożnych, wolnych, od bramki bądź z autu zawodnik ma 5 sekund na wznowienie gry; jeśli piłka nie zostanie zagrana sędzia dyktuje rzut wolny dla drużyny przeciwnej,
  3. przy rzutach rożnych, wolnych bądź z autu odległość od piłki zawodników drużyny przeciwnej powinna wynosić minimum 5 metrów,
  4. rzut z autu wykonuje się nogą z linii lub zza linii bocznej boiska, nie można jednak bezpośrednio z autu zdobyć bramki,
  5. zmiany zawodników odbywają się systemem hokejowym w strefie zmian – najpierw zawodnik opuszcza plac gry, a następnie wchodzi zmiennik; za nieprawidłowe wykonanie zmiany sędzia może ukarać zawodnika żółtą kartką.
 8. Sędzia może nakładać na zawodników kary indywidualne (żółta kartka – czasowe odsunięcie od gry na 2 min.) oraz wykluczenie z gry (czerwona kartka). Zawodnik, który został czasowo usunięty z boiska czeka na zakończenie kary w strefie poza boiskiem, w okolicach linii środkowej. O ponownym dopuszczenie zawodnika do gry rozstrzyga sędzia meczu. Drugie dwuminutowe odsunięcie od gry (żółta kartka) eliminuje zawodnika z gry do końca meczu (czerwona kartka).
 9. Jeżeli żółtą kartką ukarany zostanie bramkarz, z boiska może zejść w jego zastępstwie inny zawodnik (sytuacja nie dotyczy czerwonej kartki).
 10. Drużynę uważa się za zdekompletowaną, jeśli na boisku pozostanie 3 zawodników. Wtenczas sędzia zarządza koniec meczu i przyznaje walkower drużynie przeciwnej (3:0 lub wynik obowiązujący w trakcie przerwania meczu, jeśli jest korzystniejszy dla drużyny, której przyznaje się walkower).
 11. Za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje 3 punkty za remis – 1 punkt, a za porażkę – 0 punktów. 
 12. O kolejności w grupach będzie decydować łączna liczba uzyskanych punktów i bramek, według zasady:
  1. o kolejności zajętych miejsc decyduje liczba zgromadzonych punktów;
  2. przypadku gdy dwie lub więcej drużyn uzyska równą liczbę punktów o kolejności zajętych miejsc rozstrzyga różnica pomiędzy ilością zdobytych i straconych bramek;
  3. w przypadku gdy dwie lub więcej drużyn ma taką samą różnicę pomiędzy ilością zdobytych i straconych bramek, o kolejności zajętych miejsc rozstrzyga większa ilość zdobytych bramek;
  4. gdyby zasady określone w punktach a), b), i c) nie pozwoliły ustalić kolejności w grupach na pierwszych dwóch miejscach, wówczas zorganizowany zostanie konkurs rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi drużynami – po 3 rzuty karne, a jeśli nie przyniesie to rozstrzygnięcia, wówczas dodatkowe serie, aż do wyłonienia zwycięzcy. W serii rzutów karnych zawodnik może wykonywać rzut karny po raz kolejny, jeśli wszyscy zgłoszeni do turnieju zawodnicy z tej drużyny już mieli swoje próby (nie dotyczy to zawodników kontuzjowanych, nie uczestniczących już w rozgrywkach).
 13. Do fazy finałowej awansują zwycięzcy poszczególnych grup, a także drużyna z drugiego miejsca, która legitymuje się najlepszym bilansem (punkty, bramki), według zasad opisanych w punkcie 9.12. 
 14. Przed przystąpieniem do fazy finałowej odbędzie się losowanie par półfinałowych. Losowanie przeprowadzi Komitet Organizacyjny Turnieju przy udziale kapitanów drużyn.
 15. Zwycięzcy półfinałów awansują do finału, a pokonani zmierzą się w meczu o trzecie miejsce.
 16. W przypadku gdy mecze w fazie finałowej zakończą się remisami, sędzia zarządza serię rzutów karnych, która rozstrzygnie o wyłonieniu zwycięzcy meczu. Zasady przeprowadzania serii rzutów karnych są identyczne z tymi określonymi w punkcie 9.12d niniejszego Regulaminu.
 17. Po każdym zakończonym meczu kapitanowie drużyn podchodzą do sędziego i podają swoje typy najlepszego zawodnika w drużynie przeciwnej. Sędziowie na koniec Turnieju wyłonią najlepszego zawodnika Turnieju.

 

 1. Komitet Honorowy Turnieju

 

 1. W skład Komitetu Honorowego Turnieju każdorazowo wchodzi Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie.
 2. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie zaprasza do Komitetu Honorowego Turnieju inne osoby spośród instytucji i organizacji współpracujących z Zarządem Oddziału Powiatowego w Cieszynie i/lub oddziałami gminnymi ZOSP RP z terenu powiatu cieszyńskiego.
 3. Skład Komitetu Honorowego Turnieju stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

  

 1. Komitet Organizacyjny Turnieju

 

 1. Komitet Organizacyjny Turnieju jest powoływany przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie. Jego zadaniem jest przygotowanie Turnieju oraz dbałość o właściwy jego przebieg.
 2. W skład Komitetu Organizacyjnego  z urzędu wchodzą: jeden z Wiceprezesów oraz Sekretarz i Skarbnik ZOP ZOSP RP w Cieszynie. Pozostałe osoby są powoływane przez Prezydium ZOP ZOSP RP w Cieszynie. Skład Komitetu Organizacyjnego określony jest w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 3. Na czele Komitetu Organizacyjnego stoi Przewodniczący, którym jest Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Cieszynie. W przypadku, gdy w skład Komitetu Organizacyjnego wchodzi dwóch lub więcej wiceprezesów ZOP ZOSP RP w Cieszynie, przewodniczącego wskazuje Prezes ZOP ZOSP RP w Cieszynie.
 4. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Turnieju koordynuje bieżącymi pracami Komitetu. Po zakończeniu Turnieju składa informację z jego przebiegu na najbliższym posiedzeniu Prezydium ZOP ZOSP RP w Cieszynie.
 5. Komendant Turnieju jest z urzędu Zastępcą Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Turnieju. Komendant Turnieju jest przełożonym wszystkich strażaków-uczestników Turnieju. Odpowiada on za dyscyplinę w trakcie Turnieju.
 6. Sekretarz i Skarbnik ZOP ZOSP RP w Cieszynie pełnią w Komitecie Organizacyjnym Turnieju odpowiednio funkcje sekretarza i skarbnika.
 7. Sekretarz Komitetu Organizacyjnego jest odpowiedzialny za:
  1. terminowe przesyłanie wszelkich informacji dot. Turnieju do oddziałów gminnych ZOSP RP oraz instytucji i organizacji współpracujących z Oddziałem Powiatowym ZOSP RP w Cieszynie w zakresie organizacji i obsługi Turnieju,
  2. opracowanie dokumentacji z przebiegu Turnieju,
  3. koordynowanie prac w zakresie przygotowania nagród (puchary, dyplomy itp.) dla uczestników Turnieju.
 8. Po zakończeniu Turnieju Skarbnik jest zobowiązany do przedstawienia informacji nt. dochodów i wydatków związanych z jego organizacją na najbliższym posiedzeniu Prezydium ZOP ZOSP RP w Cieszynie.
 9. Komitet Organizacyjny Turnieju ze swojego grona wybiera Sekretariat Turnieju, a także rozstrzyga o powierzeniu różnych funkcji (jak np. zabezpieczenie logistyczne, zabezpieczenie medyczne) konkretnym osobom. Sekretariat jak również inne osoby funkcyjne działające jednoosobowo lub w zespołach podlegają bezpośrednio Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego.

    

 1. Obsługa Medialna Turnieju

 

 1. Komitet Organizacyjny Turnieju powiadamia media o zasięgu regionalnym i/lub lokalnym o terminie i miejscu rozgrywania Turnieju.
 2. Każdorazowo informację otrzymują „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, „Portal Śląska Cieszyńskiego Ox.pl” oraz medium o zasięgu gminnym w podstawowej jednostce samorządu terytorialnego, na terenie której rozgrywany jest Turniej.

 

 1. Otwarcie i zakończenie Turnieju

 

 1. Uroczystego otwarcia Turnieju dokonuje Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie w asyście członków Komitetu Honorowego.
 2. Podsumowanie Turnieju, wręczenie dyplomów, pucharów oraz uroczyste zamknięcie Turnieju nastąpi po zakończeniu rozgrywek i podliczeniu punktów.
 3. Wszystkie drużyny uczestniczące w Turnieju otrzymują dyplomy, zaś trzy najlepsze również okolicznościowe puchary.
 4. Nagrodą główną Turnieju jest „Puchar Przechodni Turnieju w piłkę nożną o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie”. Trzykrotne z rzędu zwycięstwo w Turnieju uprawnia właściwy oddział gminny ZOSP RP (lub reprezentację służby zaprzyjaźnionej, biorącej udział w Turnieju) do zatrzymania Pucharu Przechodniego na własność.
 5. Zwycięzca Turnieju zatrzymuje „Puchar Przechodni Turnieju w piłkę nożną o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie” do dnia ostatniego posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie przed kolejną edycją Turnieju. Sekretarz ZOP ZOSP RP w Cieszynie jest odpowiedzialny za powiadomienie właściwego oddziału gminnego ZOSP RP o miejscu i dacie dostarczenia Pucharu. W sytuacji opisanej w pkt. 13.4. (zdanie drugie), niniejszy punkt Regulaminu nie ma zastosowania.
 6. Najlepszy zawodnik Turnieju, wyłoniony zgodnie z punktem 9.16 Regulaminu, otrzymuje „Puchar dla Najlepszego Zawodnika Turnieju w piłkę nożną o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie”

 

 1. Ustalenia organizacyjne dot. kolejnych edycji Turnieju

 

 1. Ustalenia i wytyczne Komitetu Organizacyjnego Turnieju oraz gospodarza Turnieju stanowią Załącznik nr 3 do  Regulaminu.

 

 

Opracowali: dh Jan Szczuka, dh Grzegorz Sroczyk

                                                          

 

 

                                                                                                                    Zatwierdził                

                                                                                                      Prezes ZOP ZOSP RP

                                                                                                      w Cieszynie

                                                                 dh Rafał Glajcar                          

Cieszyn, dnia 20 kwietnia 2013 roku

 

 

 

******************************

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

 

 

 

Komitet Honorowy

 Turnieju w piłkę nożną

o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Cieszynie

....................................,dnia .................... 20........ roku

 

 

 

1..........................................     ......................................................................................................

 

2..........................................     ......................................................................................................

 

3..........................................     ......................................................................................................

 

4..........................................     .......................................................................................................

 

5..........................................     Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie

 

 

 

******************************

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

 

 

 

Komitet Organizacyjny

Turnieju w piłkę nożną

o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Cieszynie

...............................,dnia.......................... 20...... roku

 

 

 

Przewodniczący

.....................................................................................................................................................

 

Zastępca Przewodniczącego, Komendant Turnieju

.....................................................................................................................................................

 

Sekretarz

.........................................  Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie

 

Skarbnik

........................................   Skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie

 

Członkowie

 ....................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................

 

 

 

******************************

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu

                                                                                                                                                

 

 

 

Ustalenia organizacyjne

dotyczące  Turnieju w piłkę nożną

o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Cieszynie

................................,dnia.................. 20....... roku

 

 

 

 

 1. Organizator Turnieju                    Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie

przy współudziale ...........................................................

........................................................................................

 

 1. Gospodarz Turnieju                     Zarząd Oddziału .............................................................

 

 1. Komendant Turnieju                    dh....................................................................................

...................... – odpowiedzialny za utrzymanie dyscypliny, bezpieczeństwo uczestników i porządek podczas turnieju;

 

 1. Data                                                  .............................................................................................

 

 1. Miejsce Turnieju                            .............................................................................................

 

 1. Godzina rozpoczęcia                   zbiórka o godz.............

składanie dokumentacji od ..........do ...........

 

 1. Zgłoszenie drużyny                     ostateczne zgłoszenie drużyny do Turnieju powinno

nastąpić ............................................. roku na posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP;

 

 1. Losowanie grup                            ................... 20.......... r. w trakcie posiedzenia Prezydium

Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie

 

 1. Opłata startowa                             .............złotych od drużyny, dla dodatkowych osób, które

przyjadą z drużyną, można wykupić posiłek w kwocie ....... zł/osoba;

 

opłatę startową należy uiścić w dniu....................20...... r. w trakcie posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP; wpłacający otrzyma dowód wpłaty;

 

opłata startowa   pokryje w części wydatki związane z organizacją Turnieju, pozostała kwota zostanie pozyskana ze środków Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie i Oddziału ........................... ZOSP RP w ...........................

rozliczenie finansowe turnieju przedstawi Skarbnik ZOP ZOSP RP na pierwszym po Turnieju posiedzeniu Prezydium ZOP ZOSP RP w Cieszynie;

 

 1. Sekretariat                                      dokumenty uprawniające do udziału w Turnieju

przyjmowane i weryfikowane będą w Sekretariacie Turnieju (............................................................................)

 

 1. Sędziowie                                       mecze prowadzić będą sędziowie Okręgowego Związku

Piłki Nożnej

 

 1. Zabezpieczenie medyczne         ............................................................................................

 

 1. Zabezpieczenie logistyczne      woda mineralna zostanie rozdana każdej drużynie przed

rozpoczęciem Turnieju, podczas zgłaszania drużyn;

 

kapitan każdej drużyny przed rozpoczęciem Turnieju otrzyma bloczki na posiłek, który będzie wydawany ...........

.............................................................................................

 

za przygotowanie dyplomów i pucharów odpowiedzialny jest dh .................................................................................

 

za przygotowanie nagłośnienia odpowiedzialny jest

dh ........................................................................................

 

za kontakt z mediami odpowiedzialny jest przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Turnieju,

dh ........................................................................................

 

14. Nagrody                                           nagrody zespołowe (puchary i dyplomy) funduje Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Cieszynie;

 

                                                                       „Puchar dla Najlepszego Zawodnika Turnieju w piłkę nożną o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie” funduje ..........................................

                                                                ............................................................................................

 

                                                                       „Puchar dla Najlepszego Strzelca Turnieju w piłkę nożną o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie” funduje .....................................................

                                                                ............................................................................................

 

 

15. Postanowienia końcowe                       

kapitanowie drużyn oraz Komendant Turnieju są bezpośrednio odpowiedzialni za odpowiednie zachowanie się zawodników na terenie zawodów

 

 

 

******************************

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu

                     mp

                    (ZOG ZOSP RP)

 

 

Lista zgłoszenia

drużyny ZOG ZOSP RP/KP PSP/KP Policji/OSH*

w ______________________________________

do  Turnieju w piłkę nożną

o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Cieszynie

...................................,dnia................. 20......... roku

 

Lp

Imię i Nazwisko

Data urodzenia

Adres zamieszkania

OSP/SDH

Uwagi :

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Imię i Nazwisko kapitana drużyny : ______________________________________

 

 

 

Podpisy

 

 

Kapitana drużyny                                                             Prezesa ZOG ZOSP RP

 

…………………………..                                                     ……………………………..

 

 

 

 

 • niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

..................................., dnia ...................... 20........ r.