Zebranie Prezydium ZOP ZOSP RP w Cieszynie - 10.03.2017 r.

2017-03-15 21:13

W dniu 10 marca 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie. Rozpoczęło się ono od złożenia gratulacji bryg. mgr. inż. Damianowi Legierskiemu w związku powierzeniem mu obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie. Komendant Powiatowy przedstawił pokrótce plan swoich zamierzeń na najbliższy okres działalności Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie.

Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie przez prezesa, druha Rafała Glajcara spraw organizacyjnych związanych ze zbliżającymi się powiatowymi eliminacjami Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Tegoroczne eliminacje odbędą się 25 marca 2017 r. w budynku OSP Dębowiec.

W dalszej kolejności Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie skupiło się na omówieniu planów organizacji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka, których tegoroczna edycja zbiega się z obchodami jubileuszu 25-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej. Obchody święta braci strażackiej zostały zaplanowane na 20 maja 2017 r. i będą miały miejsce w Cieszynie. Część oficjalna obchodów – z udziałem delegacji wszystkich OSP z powiatu cieszyńskiego oraz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – odbędzie się na cieszyńskim Rynku. Uczestnicy uroczystości wezmą także udział we mszy św. w kościele pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Cieszynie. Cześć piknikowa tego wyjątkowego strażackiego święta będzie miała miejsce w okolicy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Al. Łyska w Cieszynie (boisko Pod Wałką).

W ramach następnego punktu obrad członkom Prezydium ZOP zostało przedstawione sprawozdanie finansowe za ostatni okres działalności struktur powiatowych ZOSP RP.  W ramach omówienia spraw organizacyjnych została przyjęta propozycja powołania pięciu komisji, które będą działać przy Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie: Komisja ds. ceremoniału i regulaminu, Komisja ds. odznaczeń i dotacji, Komisja ds. młodzieży, Komisja historyczna  oraz Klub Kawalerów Złotego Znaku Związku.

Prezes, druh Rafał Glajcar poinformował, że decyzją Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. śląskiego dwie OSP z powiatu cieszyńskiego otrzymają w bieżącym roku po 300 tys. dofinansowania do zakupu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Są to OSP Górki Wielkie i OSP Ustroń Polana.

Obrady prezydium zwyczajowo zakończyły się omówieniem spraw bieżących w ramach wolnej dyskusji.

Prezydium Zarządu ZOP ZOSP RP w Cieszynie składa serdeczne podziękowanie Panu bryg. Damianowi Legierskiemu za użyczenie sali sztabowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie. Mamy nadzieję, że ubiegłotygodniowe posiedzenie Prezydium ZOP ZOSP RP będzie początkiem dobrej i owocnej współpracy powiatowych struktur Związku OSP RP z Państwową Strażą Pożarną w Cieszynie.