Wynik kontroli

2013-12-10 09:14

       Do Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie wpłynął odpis protokołu z kontroli, jaką w dniu 29 maja br. przeprowadziła Wojewódzka Komisja Rewizyjna ZOSP RP. Przedmiotem kontroli była działalność statutowa naszego Oddziału. Komisja Rewizyjna uznała, że działalność Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie jest prawidłowa, nie zostały sformułowane żadne uwagi pod adresem organów statutowaych i ich członków. Jednocześnie w konkluzji wyrażono uznanie dla podejmowanych inicjatyw, które wykraczają poza standardową działalność statutową (m.in. wydawanie "Biuletynu Informacyjnego").