Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie

2017-05-01 13:16

W dniu 28 kwietnia 2017 r. w Hażlachu odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania członków zarządu przez druha Sebastiana Chrapka - Prezesa ZOG ZOSP RP w Hażlachu, który następnie przedstawił informację dot. stanu
i funkcjonowania struktur OSP na terenie tejże gminy. Gościem obrad był Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski, który przywitał obecnych i podkreślił znaczenie oraz wielką wartość  działalności OSP na terenie Gminy Hażlach.

W kolejnym punkcie spotkania na ręce bryg. Damiana Legierskiego złożono oficjalne gratulacje z okazji objęcia przez niego z dniem 10 kwietnia 2017 r. funkcji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie. Następnie Komendant przedstawił członkom zarządu informację nt. zmian w finansowaniu ochotniczych straży pożarnych. Przedstawiona informacja uwzględniała m.in. kwoty, o jakie Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie wnioskowała do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, mając na uwadze inwestycje remontowo-budowlane prowadzone przez OSP jak i potrzeby sprzętowe jednostek wchodzących w skład KSRG oraz spoza tego systemu.

W dalszej części spotkania członkowie Zarządu zostali poinformowani o podjętych czynnościach zmierzających do uzyskania przez Oddział Powiatowy ZOSP RP w Cieszynie osobowości prawnej, co wymaga szeroko zakrojonych prac włącznie z wnioskowaniem o decyzję w tym zakresie do Zarządu Głównego ZOSP RP. Przy tej okazji Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego, druh Rafał Glajcar przekazał informację o stanie uzgodnień, jakie są podejmowane ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie w związku z wydzierżawieniem przez Oddział Powiatowy lokalu na jego siedzibę. Działania w tym zakresie są bardzo zaawansowane i po podpisaniu stosownej umowy ww. siedziba będzie zlokalizowana w Cieszynie przy ul. Wojska Polskiego 5. Przy tej okazji prezes podkreślił zaangażowanie Starosty Cieszyńskiego Janusza Króla w załatwienie sprawy.

Kolejnym punktem obrad było powołanie pięciu komisji problemowych, które będą pracować przy ZOP ZOSP w Cieszynie. Członkowie Zarządu jednogłośnie opowiedzieli się za powołaniem następujących komisji: Komisja ds. młodzieży, Komisja ds. ceremoniału i regulaminów, Komisja ds. historii OSP, Komisja ds. odznaczeń  i dotacji oraz Klub Kawalerów Złotego Znaku Związku OSP RP.

W dalszej części prac zarządu skupiono się na sprawach związanych z organizacją  zbliżających się powiatowych obchodów „Dnia Strażaka”, które będą miały miejsce w Cieszynie 20 maja 2017 r.

W ramach ostatniego punktu spotkania, poświęconego sprawom bieżącym, Prezes ZOP ZOSP RP w Cieszynie, druh Rafał Glajcar złożył na ręce Prezesa ZOG ZOSP RP w Dębowcu druha Karola Dziadka serdeczne podziękowania i słowa uznania za perfekcyjne zorganizowanie powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Podziękowania za pracę przy tym turnieju zostały przekazane także kpt. Markowi Szalbotowi, przewodniczącemu komisji sędziowskiej.

                W dyskusji zgłoszono jeszcze kilka drobnych spraw, które zostały od razu wyjaśnione. Na zakończenie prezes, druh Rafał Glajcar, podziękował druhowi Sebastianowi Chrapkowi i członkom ZOG ZOSP RP w Hażlachu za zorganizowanie posiedzenia.

 

Red. A.Haratyk