Narada komendantów gminnych i naczelników jednostek KSRG powiatu cieszyńskiego.

2017-03-18 12:00

W dniu 13.03.2017 r. w siedzibie JRG Ustroń odbyła się narada komendantów gminnych ZOSP RP oraz naczelników jednostek włączonych do KSRG z terenu powiatu cieszyńskiego. W naradzie uczestniczyli bryg. Damian Legierski – p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie oraz dh Rafał Glajcar – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie. W trakcie narady kpt. Marek Szalbot przedstawił, sporządzoną przez Wydział Operacyjny KP PSP w Cieszynie, szczegółową analizę dotyczącą stanu wyszkolenia oraz usprzętowienia ochotniczych straży pożarnych na terenie powiatu cieszyńskiego. Przedstawione dane dotyczyły zarówno jednostek należących do KSRG jak również jednostek spoza tego systemu. Analiza odnosiła się do normatywu szkoleniowego jak i sprzętowego ustalonego dla poszczególnych typów jednostek. Wykazała ona, iż nie we wszystkich OSP sytuacja jest idealna i wymaga podjęcia działań zarówno zmierzających do podniesienia poziomu wyszkolenia strażaków tych jednostek jak i doposażenia OSP w brakujący sprzęt.

W oparciu o przedstawione wnioski komendant powiatowy bryg. Damian Legierski przedstawił swoją koncepcję działań zmierzających do poprawy tej sytuacji. Z aprobatą uczestników spotkała się przede wszystkim deklaracja mówiąca o planach przygotowania w bieżącym roku większej liczby szkoleń podstawowych jak i specjalistycznych.

Na zakończeniu spotkania Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie dh Rafał Glajcar podziękował bryg. Damianowi Legierskiemu za zorganizowanie inspirującej narady i kpt. Markowi Szalbotowi za interesującą analizę oraz przekazał uczestnikom spotkania bardzo dobrą informację dot. przyznania przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa śląskiego dotacji do zakupu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla dwóch OSP z powiatu cieszyńskiego, tj. OSP Ustroń Polana i OSP Górki Wielkie. Obie jednostki otrzymają z tytułu tej dotacji po 300 tys. zł.